Search
Close this search box.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Σπουδές

Στα προγράμματα που υλοποιούνται με φυσική παρουσία των συμμετεχουσών/όντων, όπως και σε αυτά που υλοποιούνται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η φοίτηση είναι γενικώς υποχρεωτική και το όριο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Κέντρο, συντάσσεται από την/τον ΕΥ Οδηγός Σπουδών σε πρότυπο έντυπο του ΚΕΔΙΒΙΜ, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ. Στον Οδηγό Σπουδών αναφέρονται αναλυτικά ο στόχος, η αναγκαιότητα και τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος, οι κατηγορίες των υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί και τα κριτήρια επιλογής, η μέθοδος υλοποίησης του προγράμματος, οι θεματικές και διδακτικές ενότητες, το είδος του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται, οι υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων, οι πιστωτικές μονάδες που αποδίδονται, η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, τα τέλη φοίτησης και η παρεχόμενη εκπτωτική πολιτική.

Τα μαθήματα είναι πλήρως ενταγμένα στο σύστημα μονάδων ECTS ή ECVET, των οποίων ο υπολογισμός δηλώνεται με σαφήνεια και αναλυτικά για κάθε πρόγραμμα. Είναι δυνατή η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είτε αποκλειστικά είτε εν μέρει, με αντίστοιχο υπολογισμό των μονάδων ECTS ή ECVET.

Συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

Η συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προϋποθέτει την απόλυτη αποδοχή των όρων/κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του κάθε προγράμματος. Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους συμμετοχής.

Τα προγράμματα υλοποιούνται εφόσον συγκεντρώνεται ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων. Η αποδοχή και η συμμετοχή των επιμορφούμενων προϋποθέτει την πλήρη κατανόηση του εκάστοτε οδηγού προγράμματος (προκήρυξη προγράμματος), όπως αυτός δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ. Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων, ενημερώνοντας τις/τους ήδη εγγεγραμμένες/εγγεγραμμένους.

Έντυπα & Εκπαιδευτικό υλικό

Κάθε έντυπο ή ψηφιακό υλικό που φέρει το λογότυπο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το λογότυπο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Ιδρύματος και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το εκπαιδευτικό υλικό που διανέμεται στις/στους επιμορφούμενες/ους τελεί υπό την ευθύνη της/του Επιστημονικής/ου Υπεύθυνης/ου του προγράμματος.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου, εγγράφου και κάθε είδους εκπαιδευτικού υλικού χωρίς τη σχετική άδεια.

Επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και με την προϋπόθεση αναγραφής της πηγής προέλευσης του υλικού, χωρίς αυτό να σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του υλικού.

Διάρκεια μαθήματος/Διάλειμμα/Παρουσίες

Η παρουσία των επιμορφούμενων στα εκπαιδευτικά προγράμματα των συμμετεχουσών/συμμετεχόντων είναι υποχρεωτική.

Η ώρα του μαθήματος ορίζεται σε 45΄, ενώ το διάλειμμα διαρκεί 15΄. Το παρουσιολόγιο πρέπει να υπογράφεται πριν και μετά την ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος.

Πιστοποιητικά

Τα είδη των πιστοποιητικών που χορηγεί το Κέντρο καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του.

Πιστοποιητικό απονέμεται όταν οι συμμετέχουσες/οντες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του προγράμματος (το ποσοστό των απουσιών δεν υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης), έχουν επιτύχει στην τελική αξιολόγηση που προβλέπεται από το πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του και έχουν αποπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα έκδοσης Συμπληρώματος Πιστοποιητικού, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι θεματικές ενότητες.

Βεβαίωση παρακολούθησης χορηγείται στις/στους συμμετέχουσες/οντες σε προγράμματα για τα οποία δεν προβλέπεται κάποια μορφή αξιολόγησης των εκπαιδευομένων ή σε περίπτωση που οι συμμετέχουσες/οντες δεν έχουν επιτύχει στην τελική αξιολόγηση που έχει προβλεφθεί από το πρόγραμμα.

Τα Πιστοποιητικά διακρίνονται σε:

Α) Πιστοποιητικό Γενικής Επιμόρφωσης

Β) Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Πιστοποιητικό Γενικής Επιμόρφωσης

Απονέμεται σε επιτυχούσες/όντες σε προγράμματα των οποίων το περιεχόμενο των σπουδών εντάσσεται στη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων –η οποία ορίζεται με βάση τον Ν. 3879/2010 και «περιλαμβάνει όλες τις οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες (τυπικές και μη τυπικές) που απευθύνονται σε ενήλικες και επιδιώκουν να εμπλουτίσουν τη γνώση τους, να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους, να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να γίνουν ενεργοί πολίτες». Το Πιστοποιητικό Γενικής Επιμόρφωσης καθορίζεται από την/τον Επιστημονική/ο Υπεύθυνη/ο μέσω της περιγραφής του κοινού στο οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα. Σε προγράμματα που απευθύνονται σε ευρύ κοινό, χωρίς προϋποθέσεις συγκεκριμένης αρχικής κατάρτισης, παρέχεται πιστοποιητικό γενικής επιμόρφωσης.

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Απονέμεται α) σε επιτυχούσες/όντες σε προγράμματα που απευθύνονται σε απόφοιτες/ους σχολών ΑΕΙ, με στόχο τη συμπλήρωση, ανανέωση και ανατροφοδότηση των γνώσεων της αρχικής τους κατάρτισης ήτοι την εξειδίκευσή τους σε έναν συγκεκριμένο τομέα, β) σε επιτυχούσες/όντες σε προγράμματα που αναπτύσσονται σε δύο κύκλους σπουδών (Α΄ κύκλος: εισαγωγή σε ένα επιστημονικό πεδίο, Β΄ κύκλος: εξειδικευμένη γνώση στο ίδιο επιστημονικό πεδίο και με προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει τον α΄ κύκλο σπουδών), γ) σε επιτυχούσες/όντες σε προγράμματα για τα οποία το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ έχει εξασφαλίσει τη συνεργασία με κάποιον επίσημο εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή οργανισμό για ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Οι Βεβαιώσεις και τα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης που χορηγεί το Κέντρο, υπογράφονται από την/τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ και την/τον ΕΥ του προγράμματος εκπαίδευσης. Η υπογραφή τους γίνεται μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του προγράμματος από τις/τους επιμορφούμενες/ους. Διαβιβάζονται στις/στους ΕΥ οι οποίοι μεριμνούν για την αποστολή τους στους δικαιούχους.

Τα Πιστοποιητικά και οι Βεβαιώσεις εκδίδονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα άπαξ. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευόμενες/οι ζητήσουν την επανέκδοση του πιστοποιητικού σε έτερο χρόνο, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 30 ευρώ, ως παράβολο για την επανέκδοσή του.

Αξιολόγηση προγράμματος

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενες/οι συμμετέχουν σε διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος, σύμφωνα με πρότυπο έντυπο του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ, το οποίο συμπληρώνεται ανώνυμα. Η αξιολόγηση του προγράμματος από τις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες υποβάλλεται πριν την έκδοση του πιστοποιητικού επιμόρφωσης.

Προστασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε επιμορφωτικά προγράμματα ΑΠΘ

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ πραγματοποιεί εξ αποστάσεως διδασκαλία/τηλεκπαίδευση κατά την οποία λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679.

Στο πλαίσιο των ενεργειών για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση, η ηχογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο ανάρτηση των συνεδριών τηλεκπαίδευσης εκ μέρους των συμμετεχόντων/των συμμετεχουσών σε αυτές σε δικτυακές υπηρεσίες παρόχων ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δεν είναι βέβαιο ότι εφαρμόζεται ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μια τέτοια περαιτέρω επεξεργασία συνιστά υπέρβαση του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΑΠΘ και συνεπάγεται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί. Κάθε απορία για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@auth.gr.

Πνευματικά δικαιώματα

Κάθε έντυπο ή ψηφιακό υλικό που φέρει το λογότυπο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το λογότυπο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ ανήκει στο Ίδρυμα και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993).

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιουσιακά και ηθικά, επί του πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού, που δημιουργούν/συντάσσουν οι εκπαιδεύτριες/τές (σημειώσεις, ppt, κλπ.), ανήκουν στις/στους ίδιες/ίδιους. Εξ αυτών, τα περιουσιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας παραχωρούνται, για το σκοπό της διαχείρισης και προστασίας τους, στην/στον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο εκάστου προγράμματος, ενώ τα ηθικά δικαιώματα, ως αμεταβίβαστα μεταξύ ζώντων, παραμένουν στις/στους εκπαιδεύτριες/τές.

Η χρήση του προστατευόμενου από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας υλικού που διανέμεται στις/στους εκπαιδευόμενες/ους για τις ανάγκες του εκάστοτε εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού προγράμματος και Θερινού Σχολείου και έχει συνταχθεί από τρίτα πρόσωπα, που δεν συμμετέχουν σε αυτό, επιτρέπεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των ισχυόντων, υπέρ της διδασκαλίας, περιορισμών του Ν. 2121/1993. Σε κάθε περίπτωση, η αναπαραγωγή του ως άνω υλικού πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων της/του δημιουργού/συγγραφέα και της/του εκδότριας/εκδότη, εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, πώληση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, οποιουδήποτε κειμένου, εγγράφου και κάθε είδους εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται στις/στους εκπαιδευόμενες/ους, σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς τη λήψη της αναγκαίας άδειας από την/τον (τις/τους) εκάστοτε δικαιούχο/ους.

Επιτρέπεται χωρίς άδεια της/του εκάστοτε δημιουργού/δικαιούχου και χωρίς αμοιβή, η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων των προστατευόμενων (από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας) έργων που περιέχονται στο διανεμόμενο στις/στους εκπαιδευόμενες/ους υλικό, σε προσωπικό υπολογιστή των τελευταίων και για αυστηρά προσωπική τους χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και με την προϋπόθεση αναγραφής της πηγής προέλευσής του/ς και των ονομάτων της/του δημιουργού/συγγραφέα και της/του εκδότριας/εκδότη, εφόσον αυτά εμφανίζονται στην πηγή, χωρίς τούτο να σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού αυτού.

Θερινά Σχολεία

Ως Θερινό Σχολείο ορίζεται ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που λειτουργεί κάθε χρόνο, κατά τους θερινούς μήνες ή/και το μήνα Σεπτέμβριο, σε ακαδημαϊκό πλαίσιο και με τρόπο συμπληρωματικό των συνήθων εκπαιδευτικών διαδικασιών του ΑΠΘ.

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε προπτυχιακές/ούς και μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/φοιτητές, υποψήφιες/ους διδακτόρισσες/διδάκτορες, επιστήμονες και ερευνήτριες/ερευνητές από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, οι οποίες/οι θέλουν να αξιοποιήσουν εκπαιδευτικά την περίοδο του καλοκαιριού και της διακοπής των μαθημάτων και, συγχρόνως, επιθυμούν να συνδυάσουν τη δυνατότητα προσωπικής τους επιμόρφωσης με την επίσκεψή τους στη Β. Ελλάδα.

Τα Θερινά Σχολεία του ΑΠΘ εφαρμόζουν τις ίδιες διαδικασίες αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ. Τα ακαδημαϊκά προγράμματα των Θερινών Σχολείων του ΑΠΘ αφορούν, ως επί το πλείστον, σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα, που ανταποκρίνονται τόσο στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων όσο και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Η διάρκεια ενός Θερινού Σχολείου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 4 (τεσσάρων) ημερών και 4 (τεσσάρων) διδακτικών ωρών ημερησίως, ώστε αυτό να διαφοροποιείται επαρκώς από τις λοιπές εκπαιδευτικές

Μετάβαση στο περιεχόμενο