Search
Close this search box.

Πολιτική Απορρήτου

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του αντικειμένου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ (ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ), έτσι όπως αυτό προσδιορίζεται στο Νόμο 4957/2022 καθώς και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, οι παρόντες όροι χρήσης εφαρμόζονται συμπληρωματικά μαζί με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΑΠΘ προκειμένου η χρήση των υπηρεσιών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ να διεξάγεται με τρόπο σύννομο εναρμονιζόμενο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), το νόμο 4624/2019 και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα διάταξη.

Χρήστες των υπηρεσιών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ είναι:

Το διοικητικό προσωπικό και τα μέλη του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ, οι Αξιολογήτριες/ές,  οι υποψήφιες/οι και οι εγγεγραμμένες/oι εκπαιδευόμενες/οι, οι Επιστημονικές/οι Υπεύθυνες/οι, οι Διδάσκουσες/ντες και το υποστηρικτικό για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικό κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι υπηρεσίες του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ περιλαμβάνουν:

 • Αποστολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ στις/στους Επιστημονικές/ούς Υπεύθυνες/ους. Η αίτηση συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και υποβάλλεται στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ, μέσω ειδικής φόρμας της ιστοσελίδας του Κέντρου. Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά τους έντυπα αποστέλλονται προς επεξεργασία στην/στον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο και το υποστηρικτικό για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικό του κάθε προγράμματος.
 • Εγγραφή ενδιαφερομένων για παραλαβή newsletter στο προσωπικό τους e-mail.
 • Σε περίπτωση που στην διά ζώσης ή και εξ αποστάσεως διδασκαλία απαιτείται βιντεοσκόπηση του μαθήματος, είναι αναγκαία η λήψη συγκατάθεσης όλων όσων τα προσωπικά δεδομένα θα καταγραφούν (εικόνα, φωνή, ονοματεπώνυμο κλπ).  

Σε περίπτωση μη συγκατάθεσης θα πρέπει να δοθούν εναλλακτικοί τρόποι πχ να υποβάλλουν ερωτήσεις μέσω chat ή email.

Υπεύθυνη Δήλωση Συγκατάθεσης και Υπεύθυνη Δήλωση Μη Συγκατάθεσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Υποψήφιες/οι-Εγγεγραμμένες/οι στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ:

 • Το βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο προσωπικό στοιχείο, το οποίο εισάγεται στις φόρμες του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ περιέχουν προσωπικά δεδομένα κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Η ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών του υποβαλλόμενου βιογραφικού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αντίστοιχου συντάκτη.
 • Το ΑΠΘ είναι υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας του.
 • H αποστολή του βιογραφικού σημειώματος γίνεται υπ’ ευθύνη των ενδιαφερομένων. Με την αποστολή του βιογραφικού, η/ο ενδιαφερόμενη/ος δηλώνει ότι τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
 • Από τη στιγμή που η αίτηση επιλεγεί για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ, η/ο Επιστημονική/ος Υπεύθυνη/ος του προγράμματος καθίσταται υπεύθυνη/ος επεξεργασίας του βιογραφικού σημειώματος των αιτούντων και αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη που προβλέπεται στον ΓΚΠΔ. Εξακολουθεί να παραμένει δε και στη βάση του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
 • Τα βιογραφικά σημειώματα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία υποβολής τους. Στο διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να προβούν σε συμπλήρωση ή διόρθωση του βιογραφικού τους και των καταχωρημένων τους στοιχείων, όποτε κρίνουν απαραίτητο. Οι αιτούσες/ντες έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν το βιογραφικό τους, όποτε θελήσουν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που έχει ήδη πραγματοποιηθεί μέχρι το χρονικό σημείο απόσυρσης του βιογραφικού τους. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΑΠΘ.
 • Σε περίπτωση που στη διά ζώσης ή και εξ αποστάσεως διδασκαλία απαιτείται βιντεοσκόπηση του μαθήματος, είναι αναγκαία η λήψη συγκατάθεσης όλων όσων τα προσωπικά δεδομένα θα καταγραφούν (εικόνα, φωνή, ονοματεπώνυμο κλπ). Το κείμενο της συγκατάθεσης:

Σε περίπτωση μη συγκατάθεσης θα πρέπει να δοθούν εναλλακτικοί τρόποι πχ να υποβάλλουν ερωτήσεις μέσω chat ή email με κλειστή κάμερα και μικρόφωνο.

 1. Οι όροι χρήσης του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΑΠΘ, στην οποία και προβλέπονται τα σχετικά δικαιώματα των αιτούντων.
 2. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων βιογραφικών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη εκμετάλλευσης της βάσης που θίγει τα δικαιώματα του κατασκευαστή αυτής ή τα δικαιώματα των υποκειμένων σε επεξεργασία. «Εξαγωγή» θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή και «επαναχρησιμοποίηση» νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές.
 3. Απαγορεύεται ρητώς κάθε ενέργεια του χρήστη που αποσκοπεί στην απειλή ή παρενόχληση τρίτων, δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και εν γένει η χρήση του ιστότοπου για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί.
Μετάβαση στο περιεχόμενο