Διοίκηση

Το ΚΕΔΙΒΙΜ αποτελεί ανεξάρτητη ακαδημαϊκή μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει διακριτά όργανα διοίκησης από αυτά του ΑΠΘ.

Όργανα Διοίκησης είναι:

α) Το Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ

β) Ο Πρόεδρος του ΚΕΔΙΒΙΜ

Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται το Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ, το οποίο αποτελείται από τον Πρύτανη ή έναν (1) από τους Αντιπρυτάνεις, στον οποίο ανατίθεται ο τομέας της διά βίου μάθησης, ως Πρόεδρό του, και έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του ΑΕΙ, μετά από εισήγηση της Κοσμητείας.

Στο ΚΕΔΙΒΙΜ ορίζεται Διευθυντής/Διευθύντρια Επιμόρφωσης, με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΕΙ, η οποία επισπεύδεται με επιμέλεια του Πρύτανη του ΑΕΙ. Ο /Η Διευθυντής/Διευθύντρια Επιμόρφωσης συμμετέχει στο Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η παρακάτω σύνθεση του Συμβουλίου προέκυψε στη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 26670/23-11-2022. Ο ορισμός της Διευθύντριας προέκυψε στη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3010/18-12-2019.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΔΙΒΙΜ

Πρόεδρος

Ευστράτιος Στυλιανίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Διευθύντρια

Ελένη Κωτσιομύτη, Καθηγήτρια του Τμήματος Οδοντιατρικής

Μέλη (Τακτικά)

Δημοσθένης Κακλαμάνoς, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, εκπρόσωπος Θεολογικής Σχολής

Γεώργιος Ζαρίφης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, εκπρόσωπος Φιλοσοφικής Σχολής

Χρήστος Βόλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής, εκπρόσωπος Σχολής Θετικών Επιστημών

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Νομικής, εκπρόσωπος Νομικής Σχολής

Χριστίνα Μπουτσούκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, εκπρόσωπος Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Χρήστος Δόρδας, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, εκπρόσωπος Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Δημήτριος Γουλής, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, εκπρόσωπος Σχολής Επιστημών Υγείας

Παναγιώτης Σεφερλής, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, εκπρόσωπος Πολυτεχνικής Σχολής

Δέσποινα Κακλαμανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κινηματογράφου, εκπρόσωπος Σχολής Καλών Τεχνών

Μαρία Μπιρμπίλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εκπρόσωπος Παιδαγωγικής Σχολής

Βασιλική Μάνου, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, εκπρόσωπος Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Αναπληρωματικά μέλη

Πέτρος Παναγιωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας, Αν. εκπρόσωπος Θεολογικής Σχολής

Ευθυμία Γιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αν. Εκπρόσωπος Φιλοσοφικής Σχολής

Θρασύβουλος-Κωνσταντίνος Τσιάτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, Αν. Εκπρόσωπος Σχολής Θετικών Επιστημών

Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής, Αν. Εκπρόσωπος Νομικής Σχολής

Παντελεήμων Μικρόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αν. Εκπρόσωπος Πολυτεχνικής Σχολής

Νικόλαος Τσιγγίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Αν. Εκπρόσωπος Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Σαμψών Παναγιωτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αν. Εκπρόσωπος Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Ζωή Πολυζοπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Κτηνιατρικής, Αν. Εκπρόσωπος Σχολής Επιστημών Υγείας

Μαρία Αθανασοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεάτρου, Αν. Εκπρόσωπος Σχολής Καλών Τεχνών

Ελένη Ντρενογιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αν. Εκπρόσωπος Παιδαγωγικής Σχολής

Φωτεινή Αραμπατζή, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αν. Εκπρόσωπος Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Μετάβαση στο περιεχόμενο