Search
Close this search box.

ΚΒΕ Βυζάντιο και ξένοι λαοί: Διεθνείς σχέσεις, μετοικήσεις, μεταναστεύσεις, επιγαμίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-11-16 - 2023-05-19 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
2
Δίδακτρα:
70 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Αλεξάνδρα-Κυριακή Βασιλείου-Seibt
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
16-11-2022

ΚΒΕ Βυζάντιο και ξένοι λαοί: Διεθνείς σχέσεις, μετοικήσεις, μεταναστεύσεις, επιγαμίες

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

16-11-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Βυζάντιο και ξένοι λαοί: Διεθνείς σχέσεις, μετοικήσεις, μεταναστεύσεις, επιγαμίες”, διάρκειας 28 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από το Κ.Β.Ε. στο χρονικό διάστημα 10.11.2022-18.05.2023, και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κυρία Αλεξάνδρα-Κυριακή Βασιλείου-Seibt, Αναπληρώτρια  καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας και Σιγιλλογραφίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., ειδήμων του γνωστικού αντικειμένου της πρότασης του προσφερόμενου Σεμιναρίου εξειδίκευσης.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν πανεπιστημιακοί καθηγητές της ημεδαπής και αλλοδαπής, εξειδικευμένοι ερευνητές ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας και του εξωτερικού, υποψήφιοι διδάκτορες.

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Καταβολή 70 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό  (θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως)

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό

  2. Αντίγραφο πτυχίου ή παρεμφερούς εγγράφου (π. χ. βεβαίωση από το Α.Ε.Ι. ότι η/ο ενδιαφερόμενη/ενδιαφερόμενος είναι επί πτυχίω).

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι η διάχυση της επιστημονικής γνώσης και η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις σχέσεις και επαφές της αυτοκρατορίας προς τους ξένους λαούς και τα ξένα κράτη ήτοι τα ξένα κρατικά μορφώματα καθόλη τη διάρκεια της ύπαρξής της. Ειδικότερα θα αναπτυχτούν διαχρονικά οι διεθνείς σχέσεις και οι διπλωματικές επαφές με τα όμορα κράτη, αλλά και με τα απόμακρα κρατικά μορφώματα, καθώς και οι μετοικήσεις, μεταναστεύσεις και επιγαμίες που επιτελέστηκαν στα πλαίσια των επαφών, διενέξεων και επικοινωνιών.

  Απώτερος στόχος της αυτοκρατορίας ήταν η ένταξη όλων των λαών και κρατικών μορφωμάτων στη σφαίρα επιρροής της και η διατήρηση εξισορροπημένων και ειρηνικών σχέσεων, κυρίως με τα εκάστοτε ισχυρά κράτη της Ανατολής και της Δύσης, είτε αυτά ήταν ήδη εκχριστιανισμένα, είτε παρέμεναν αλλόθρησκα (Πέρσες, Άβαροι, Άραβες, Πετσενέγοι, Κουμάνοι, Σελτζούκοι, Οθωμανοί, Χάζαροι, Κινέζοι κ.ά). Την επίτευξη και υλοποίηση αυτού του έργου αναλάμβαναν πρεσβείες και αποστολές προς ξένους ηγεμόνες, ενώ πρόσφορες συνεργασίες, συμμαχίες και ικανοποιητικές προσεγγίσεις επισφράγιζαν η απονομή τιμητικών τίτλων στους ξένους ηγεμόνες, οι χορηγίες χρηματικών ποσών και οι παραχωρήσεις προνομίων  (κυρίως οικονομικής και εμπορικής υφής).  Η προσέγγιση των ξένων κρατών και των ηγεμόνων τους ήταν ανάλογη με το κύρος και την ισχύ που αυτά έχαιραν στην „οικουμένη“, όπως χαρακτηριστικά διαφαίνεται και από το συγγραφικό έργο της εποχής του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου (De cerimoniis, De administrando imperiο). Στα πλαίσια των επαφών και των διεθνών σχέσεων της αυτοκρατορίας με τους ξένους λαούς εντάσσονται και οι μετοικήσεις και οι μεταναστεύσεις αλλοεθνών στην αυτοκρατορία και η παροχή υπηρεσιών στον αυτοκράτορα που υπαγορεύονταν από ποικίλους και διαφορετικούς λόγους.

  Όλες οι παραπάνω πτυχές που εντάσσονται στις σχέσεις της αυτοκρατορίας με τους ξένους λαούς θα αναλυθούν εις βάθος, στα πλαίσια εξειδεκευμένων διαλέξεων που απορρέουν από το ερευνητικό έργο των προσκεκλημένων ομιλητών της ημεδαπής και αλλοδαπής. Υπό την προϋπόθεση αυτήν οι ομιλητές διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική αντικειμενικότητα, απαλλαγμένη από στερεοτυπικές προσεγγίσεις, ώστε να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη των γνώσεων των συμμετεχόντων/-ουσών και η μύησή τους σε ιδιαίτερα πεδία της επιστημονικής έρευνας σχετικά με τις ποικίλες εκφάνσεις των σχέσεων της αυτοκρατορίας με τους ξένους λαούς. Η εξοικείωση αυτή είναι απαραίτητη για την εμβάνθυνση και βαθύτερη κατανόηση των διεθνών σχέσεων και επαφών.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να έχουν εξοικειωθεί με: α) τις διαχρονικές επαφές και συνεργασίες του Βυζαντίου με λαούς και κράτη της Ανατολής και της Δύσης, β) τους λόγους που τις υπαγόρευσαν και τις συνέπειές τους, γ) τους μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίησή τους, δ) την εισδοχή ξένων στον κρατικό μηχανισμό και την αριστοκρατία του Βυζαντίου, ε) τα διάφορα είδη πηγών, στ) τα ερευνητικά πορίσματα, 2) Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Σε απόφοιτες /απόφοιτους ανθρωπιστικών σχολών, σε καθηγήτριες/καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή οργανισμών της ημεδαπής και αλλοδαπής που επιθυμούν να διευρύνουν της γνώσεις τους στη Βυζαντινή Ιστορία ειδικότερα και στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες γενικότερα.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν: Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή υποψήφιες και υποψήφιοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (επί πτυχίω)

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

  ►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  ► Κατοχή προσωπικού e-mail

  ► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων

  Τήρηση σειράς προτεραιότητας, Μοριοδότηση

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  1.     Λαοί του Ιράν, 2. Σλάβοι, 3. Άραβες, 4. Αρμένιοι, 5. Σελτζούκοι/Τούρκοι, 6. Ούγγροι, 7. Κεντρική Ανατολική Ευρώπη, 8. Νορμανδοί, 9. Γερμανοί, 10. Σταυροφόροι, 11. Λαοί της Στέππας, 12. Εκκλησία, 13. Σέρβοι, 14. Εποικισμοί/Μισθοφόροι

  ΚΒΕ, Χρονοδιάγραμμα Σεμιναρίου επιμόρφωσης Τμήματος Βυζ. Ιστορίας 2022-2023

  Κάθε ενότητα αποτελείται από δύο διδακτικές ώρες· παρέχονται 2 ECTS

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις/Στους συμμετέχουσες/ντες παρέχονται:

  1. Ενδεικτική και εςειδικευμένη βιβλιογραφία

  2.Διαφάνειες

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (συμμετοχή στη συζήτηση, ανάγνωση και ερμηνεία πηγών στα πλαίσια των διδακτικών ενοτήτων κ.λ.π.)

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2022

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/ντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/ντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με:

  • Την επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος / διευθύντρια του Τμήματος Ιστορίας του Κ.Β.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: avassili@hist.auth.gr
  • τον κ. Χαράλαμπο Κυριαζόπουλο, υπάλληλο του Κ.Β.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kyriazchak@kbe.auth.gr
 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο