Αξιολόγηση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
05-09-2023

Αξιολόγηση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-11-01 - 2024-07-31 ( 410 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-11-01 - 2024-07-31 ( 410 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
13,5
Δίδακτρα:
300€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
05-09-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αξιολόγηση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες», διάρκειας 410 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο 2023 και θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας elearning.auth.gr.

  Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κ. Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου (M.Sc. & DPhil Oxford University, UK), Καθηγήτρια Διδακτικής του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών και σημαντική ερευνητική και εκπαιδευτική ενασχόληση με ζητήματα που αφορούν τη διδακτική των ξένων γλωσσών και την υποστήριξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες μέσα στην τάξη (ανίχνευση, διάγνωση και αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών ικανοτήτων).

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγήτριες του ΑΠΘ, μεταδιδακτορικές ερευνήτριες και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό με πολυδιάστατη γνώση στον τομέα της αξιολόγησης και της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες.

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αποσταλούν εναλλακτικά στο e-mail xgdiaviou@del.auth.gr :

  1. Πτυχίο ΑΕΙ
  2. Βεβαίωση φοίτησης (σε περίπτωση μεταπτυχιακών σπουδών/εκπόνησης διδακτορικής διατριβής)
  3. Έγγραφα που να πιστοποιούν ότι η/ο υποψήφια/ος ανήκει σε μια από τις δύο ομάδες που δικαιούνται έκπτωση
  4. Υπεύθυνη δήλωση, μέσω της υπηρεσίας gov.gr όπου η υποψήφια/ο υποψήφιος να δηλώνει πως όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα έγγραφα που προσκόμισε για την επιλογή και εγγραφή της/του στο πρόγραμμα είναι αληθή
  5. Σύντομο Βιογραφικό (300 λέξεις, στην ελληνική γλώσσα)

  Η επιλογή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας σε συνάρτηση με την πληρότητα και τον χρόνο της δήλωσης.

  Οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μέχρι 5/9/2023 αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, μετά από ενημέρωση από τη γραμματεία του προγράμματος σχετικά με την αποδοχή της αίτησης, είναι προϋπόθεση να κατατεθεί εφάπαξ και μέχρι 10.09.2023 το αντίστοιχο ποσό στον Λογαριασμό του ΕΛΚΕ – Τράπεζα Πειραιώς.

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στις βασικές έννοιες που αφορούν στη διαχείριση της ετερογένειας στο μάθημα της ξένης γλώσσας (Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση). Ειδικότερα, οι συμμετέχουσες/οντες μετά το πέρας της επιμόρφωσης θα:

  • κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τις κατηγορίες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  • κατανοήσουν τη διαδικασία διάγνωσης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
  • κατανοήσουν τα είδη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και πώς αυτά επηρεάζουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας
  • εξοικειωθούν με την αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών και εργαλείων σταθμισμένων, αλλά και άτυπης διδακτικής αξιολόγησης για το μάθημα της ξένης γλώσσας
  • έρθουν σε επαφή με κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για εφαρμογή τόσο στο πλαίσιο της τάξης όσο και της ατομικής διδασκαλίας και θα κατανοήσουν τη χρησιμότητα της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικά στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα:

  • μπορούν να αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά για τις κύριες διαγνωστικές κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
  • γνωρίζουν τα στάδια της διαγνωστικής προσέγγισης και τους τρόπους διδακτικής αξιολόγησης στο μάθημα της ξένης γλώσσας
  • γνωρίζουν το μοντέλο Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση και θα έχουν ενημερωθεί για διάφορες πρακτικές εφαρμογές του στο μάθημα της ξένης γλώσσας
  • γνωρίζουν την έννοια της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και θα έχουν ενημερωθεί για διάφορες πρακτικές εφαρμογές της στο μάθημα της ξένης γλώσσας
  • γνωρίζουν την Πολυαισθητηριακή Μέθοδο Διδασκαλίας και θα έχουν ενημερωθεί για διάφορες πρακτικές εφαρμογές της στο μάθημα της ξένης γλώσσας
  • μπορούν να αξιοποιούν τη μεθοδολογία ανάλυσης λαθών στην ανάγνωση, φωνολογική επίγνωση, ορθογραφημένη γραφή και παραγωγή γραπτού λόγου
  • μπορούν να χρησιμοποιούν ΤΠΕ και εκπαιδευτικά λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί με στόχο την υποστήριξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες
  • μπορούν να χρησιμοποιούν στη διδακτική πράξη προσαρμογές με στόχο τη βελτίωση της αναγνωστικής ευχέρειας, της ορθογραφημένης γραφής, της φωνολογικής επίγνωσης, της κατανόησης και της παραγωγής γραπτού/προφορικού λόγου και των μεταγνωστικών δεξιοτήτων
  • μπορούν να καταγράψουν με τη χρήση διαφόρων εργαλείων τις ανάγκες και προτιμήσεις των ατόμων σε σχέση με τη διδασκαλία του μαθήματος της ξένης γλώσσας
  • έχουν ευαισθητοποιηθεί σχετικά με τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε:

  • εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
  • εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  • εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών σε πλαίσια πέραν του σχολείου (π.χ. του ιδιωτικού τομέα),
  • στελέχη εκπαίδευσης (συντονίστριες/ιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθύντριες/υντές),
  • στελέχη διαγνωστικών κέντρων εκπαίδευσης
  • εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας
  • ειδικούς παιδαγωγούς
  • κοινωνικές/ούς λειτουργούς, ψυχολόγους, λογοθεραπεύτριες/ευτές, εργοθεραπεύτριες/ευτές,
  • απόφοιτες/ους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ/ ΤΕΙ),
  • δημόσιους Υπαλλήλους
  • υπαλλήλους Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτες/οι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτήτριες/ές μεταπτυχιακού ή διδακτορικού κύκλου σπουδών.

  Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
  • Κατοχή προσωπικού e-mail,
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Πρόκειται για μία αλυσίδα βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων για την επεξεργασία και αφομοίωση των οποίων προβλέπονται αφενός ερωτήσεις στο τέλος κάθε μικρής υποενότητας/διάλεξης και αφετέρου mini projects και μελέτες περιπτώσεων που αφορούν στην ανεξάρτητη μελέτη επιστημονικών άρθρων και εργασιών σε θέματα σχετικά με τη θεματολογία της διδακτικής ενότητας και στην απάντηση σχετικών με το περιεχόμενό τους ερωτήσεων (οι επιμορφούμενες/οι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τη βαθμολογία 50%). Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας προβλέπεται ένα τεστ αξιολόγησης. Η συνολική αξιολόγηση αποτελείται από ερωτήσεις, οι οποίες θα αντλούνται από τράπεζα ερωτήσεων και σε περίπτωση επανάληψης του τεστ (λόγω μη επίτευξης της επιθυμητής συνολικής βαθμολογίας) οι ερωτήσεις αυτές θα αλλάζουν. Οι ερωτήσεις της συνολικής αξιολόγησης αφορούν σε όλη την ύλη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας και οι επιμορφούμενες/οι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τη βαθμολογία 50%. Οι επιμορφούμενες/οι έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε όλα τα προαναφερθέντα είδη ερωτημάτων έως δύο φορές. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος για την κάθε Διδακτική Ενότητα θα δίνεται χρονικός περιορισμός για την ολοκλήρωσή της. Η επόμενη Διδακτική Ενότητα θα είναι διαθέσιμη αφού η/ο επιμορφούμενη/ος έχει ολοκληρώσει εμπρόθεσμα και με επιτυχία την προηγούμενη.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Δομή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

  Η τελική αξιολόγηση μετά από κάθε Διδακτική Ενότητα επιμερίζεται σε διδακτικές ώρες ως εξής: ΔΕ1-2 ώρες, ΔΕ2-2 ώρες, ΔΕ3-3 ώρες, ΔΕ4-3 ώρες, ΔΕ5-2 ώρες, ΔΕ6-2 ώρες (σύνολο 14 διδακτικές ώρες).

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Παρουσιάσεις (βίντεο/PowerPoint)
  2. Κουίζ
  3. Συνοδευτικές δραστηριότητες επεξεργασίας και αφομοίωσης
  4. Επιπρόσθετο υλικό, όπως εργαλεία αξιολόγησης και παρέμβασης
  5. Αρχεία με επιπλέον βιβλιογραφία για κάθε επιμέρους περίπτωση
  6. Αρχεία με τα άρθρα που είναι απαραίτητα για τις ασκήσεις ή/και μελέτες περιπτώσεων.
 • Υποχρεώσεις

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • να έχουν ολοκληρώσει όλες τις Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος.
  • να έχουν συγκεντρώσει την επιθυμητή βαθμολογία (50%) σε όλα τα ερωτήματα των διδακτικών ενοτήτων (ερωτήματα αφομοίωσης/επεξεργασίας και ερωτήματα τελικής αξιολόγησης).
  • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων πριν την έναρξη του προγράμματος.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

  Αναγνώριση και Μοριοδότηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

  • Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58, ιι ) 2 μονάδες
  • Ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58)
  • Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 57, ιι) 2 μονάδες
  • Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 60 ) 2 μονάδες
  • Μοριοδότηση στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, σε υποψήφιες/ους Διευθύντριες/ες και Υποδιευθύντριες/ες (N.4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021 , Άρθρο 33, παρ. 2) 1 μονάδα
 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να στέλνουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο xgdiaviou@del.auth.gr ή/και να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος κ. Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας 2310-997550), καθώς και με τη συνεργάτιδα του προγράμματος, κ. Φωτεινή Καλογερογιάννη (τηλ. επικοινωνίας 6972520901)

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δομή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Η τελική αξιολόγηση μετά από κάθε Διδακτική Ενότητα επιμερίζεται σε διδακτικές ώρες ως εξής: ΔΕ1-2 ώρες, ΔΕ2-2 ώρες, ΔΕ3-3 ώρες, ΔΕ4-3 ώρες, ΔΕ5-2 ώρες, ΔΕ6-2 ώρες (σύνολο 14 διδακτικές ώρες).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ / ΠΑΡΟΧΕΣ

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

 1. Παρουσιάσεις (βίντεο/PowerPoint)
 2. Κουίζ
 3. Συνοδευτικές δραστηριότητες επεξεργασίας και αφομοίωσης
 4. Επιπρόσθετο υλικό, όπως εργαλεία αξιολόγησης και παρέμβασης
 5. Αρχεία με επιπλέον βιβλιογραφία για κάθε επιμέρους περίπτωση
 6. Αρχεία με τα άρθρα που είναι απαραίτητα για τις ασκήσεις ή/και μελέτες περιπτώσεων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

 • να έχουν ολοκληρώσει όλες τις Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος.
 • να έχουν συγκεντρώσει την επιθυμητή βαθμολογία (50%) σε όλα τα ερωτήματα των διδακτικών ενοτήτων (ερωτήματα αφομοίωσης/επεξεργασίας και ερωτήματα τελικής αξιολόγησης).
 • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων πριν την έναρξη του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Αναγνώριση και Μοριοδότηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

 • Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58, ιι ) 2 μονάδες
 • Ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58)
 • Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 57, ιι) 2 μονάδες
 • Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 60 ) 2 μονάδες
 • Μοριοδότηση στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, σε υποψήφιες/ους Διευθύντριες/ες και Υποδιευθύντριες/ες (N.4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021 , Άρθρο 33, παρ. 2) 1 μονάδα

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόστος συμμετοχής: 300€ (καταβάλλεται εφάπαξ πριν την έναρξη του προγράμματος)

Εκπτωτική πολιτική

Έκπτωση 30% (210€ εφάπαξ)

Έκπτωση 30% δικαιούνται βάσει δικαιολογητικών οι παρακάτω:

 • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής (πιστοποιητικό εργασίας)
 • Φοιτήτριες/ητές ΑΕΙ (αντίγραφο πανεπιστημιακής ταυτότητας)
 • Άνεργες/οι (βεβαίωση ανεργίας)
 • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (αντίγραφο κάρτας)
 • ΑμεΑ (πιστοποιητικό αναπηρίας)
 • Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

Έκπτωση 15% (255€ εφάπαξ)

‘Εκπτωση 15% δικαιούνται βάσει δικαιολογητικών οι παρακάτω:

 • Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ (αντίγραφο Πτυχίου)
 • Όσες/οι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν (Βεβαίωση)
 • Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα

Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά και παρέχονται σε ποσοστό 30% του συνόλου των επιμορφούμενων κατά σειρά προτεραιότητας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο