Search
Close this search box.

Εισαγωγή στις Μεθόδους και στις Διαδικασίες Εναλίων Αποτυπώσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2020-10-19 - 2020-12-31 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ECTS:
4
Δίδακτρα:
795€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Κίμων Παπαδημητρίου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
12-10-2020

Εισαγωγή στις Μεθόδους και στις Διαδικασίες Εναλίων Αποτυπώσεων

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

12-10-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  «Εισαγωγή στις Μεθόδους και στις Διαδικασίες Εναλίων Αποτυπώσεων»

  Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Εισαγωγή στις Μεθόδους και στις Διαδικασίες Εναλίων Αποτυπώσεων”. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει την δυνατότητα συνδυασμένης ανάπτυξης και πρακτικής εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τις διαδικασίες μιας ενάλιας έρευνας.

   

   

  Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

  του Προγράμματος

  Κίμων Παπαδημητρίου

 • Στόχος του προγράμματος

  Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει βασικές γνώσεις και δεξιότητες, σε ερευνητές ή σε αυτοδύτες, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εναλίων αποτυπώσεων.

  Επιμέρους στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

  • η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για την χρήση χαρτογραφικών προϊόντων στις ενάλιες έρευνες
  • η εισαγωγή στις διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης μια έρευνας ενάλιας αποτύπωσης
  • η εξοικείωση με συγκεκριμένες δεξιότητες, διαδικασίες και τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την πραγματοποίηση εργασιών αποτύπωσης υποβρυχίως
  • η κατανόηση και αναγνώριση των πιθανών προβλημάτων και κινδύνων που σχετίζονται με τις ενάλιες αποτυπώσεις
  • η ανάπτυξη της ικανότητας συντονισμού και συνεργασίας με τα μέλη μιας ομάδας εναλίων αποτυπώσεων.
 • Σε ποιους απευθύνεται
  • Σε επιστήμονες με ερευνητικά ενδιαφέροντα κάτω ή γύρω από την επιφάνεια της θάλασσας (π.χ. περιβαλλοντολόγους, γεωλόγους, βιολόγους, ιστορικούς, αρχαιολόγους, ναυπηγούς, μηχανικούς κ.α.)
  • Σε αυτοδύτες με επιθυμία για γνωριμία με την επιστημονική κατάδυση στα πλαίσια διερεύνησης των δραστηριοτήτων τους

  Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει σε όσους καταδύονται ήδη και επιθυμούν να αναπτύξουν τις απαραίτητες για την επιστημονική κατάδυση γνώσεις και δεξιότητες που εφαρμόζονται υποβρυχίως σε εργασίες αποτύπωσης φυσικών ή πολιτιστικών χαρακτηριστικών.

 • Κριτήρια επιλογής

  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει της συνάφειας του αντικείμενου σπουδών τους με τους στόχους του προγράμματος και έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να προέρχονται κατά το δυνατόν από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Η συνάφεια θα αξιολογηθεί σύμφωνα με έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύντομο βιογραφικό που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων με ανάλογα προσόντα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σε σχέση με τον χρόνο (ημερομηνία και ώρα) υποβολής.

  Μετά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα ακολουθήσει επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους για επιβεβαίωση της δυνατότητάς τους να συμμετάσχουν και σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης θα καλείται ο αμέσως επόμενος σε σειρά.

  Η έναρξη του προγράμματος θα γίνεται μόλις συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός οκτώ (8) συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που ξεπεραστεί ο μέγιστος αριθμός δεκαέξι (16) συμμετεχόντων ή υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής μετά την ολοκλήρωσή του προγράμματος, θα επαναληφθεί ο κύκλος εκπαίδευσης κατόπιν συνεννόησης με τους ενδιαφερόμενους.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Η διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης είναι ογδόντα-μία (81) διδακτικές ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε τέσσερις (4) μονάδες ECTS. Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία διαδοχικά στάδια, για το καθένα από τα οποία ακολουθεί διαδικασία αξιολόγησης.

  Στο 1ο στάδιο γίνεται η ανάπτυξη γνώσεων, στο 2o στάδιο ακολουθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι οποίες  θα πραγματοποιηθούν αρχικά εκτός νερού και κατόπιν εντός, σε συνθήκες περιορισμένων νερών (πισίνα ή θάλασσα).

  Το 3ο στάδιο αφορά στην πρακτική εφαρμογή των θεματικών ενοτήτων που προηγήθηκαν. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αναπτύχθηκαν στα δυο πρώτα στάδια χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μιας έρευνας ενάλιας αποτύπωσης σε πραγματικές συνθήκες.

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

  Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα γίνει  ως εξής:

  • Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας ανάπτυξης γνώσεων (1ο στάδιο) με γραπτές εξετάσεις,
  • Μετά την ενότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων (2ο στάδιο), με προσομοίωση κατάδυσης για ενάλια αποτύπωση,
  • Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής εφαρμογής (3ο στάδιο) με την υποβολή του ημερολογίου εργασιών και με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους .

  Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει καταδυτική πιστοποίηση για την διακεκριμένη ειδικότητα (Distinctive Specialty) του προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης PADI με τίτλο “Αυτοδύτης Εναλίων Αποτυπώσεων (Underwater Survey Diver)”.

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Για να συμμετάσχει κάποιος στο πρόγραμμα θα πρέπει κατά την έναρξη του προγράμματος να έχει τουλάχιστον πτυχίο Αυτοδύτη Ανωτέρου Επιπέδου Ανοιχτής Θάλασσας (PADI Advanced Open Water Diver  ή αντίστοιχο).

  Θα προτιμηθούν αυτοδύτες που έχουν καταγεγραμμένες περισσότερες από 10 καταδύσεις τον τελευταίο χρόνο (πέραν των εκπαιδευτικών καταδύσεων) ή με τουλάχιστον 1 κατάδυση Βελτιστοποίησης Απόδοσης Πλευστότητας (Peak Performance Buoyancy) και 1 κατάδυση Έρευνας και Ανέλκυσης (Search and Recovery).

  Για το μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός νερού, ο καταδυτικός εξοπλισμός του κάθε συμμετέχοντα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • πτερύγια, μάσκα και αναπνευστήρα
  • συσκευή ρύθμισης πλευστότητας (BCD) με μηχανισμό πλήρωσης χαμηλής πίεσης
  • κύριο ρυθμιστή και εναλλακτική πηγή αέρα
  • συσκευή παρακολούθησης αέρα (μετρητής πίεσης)
  • συσκευή παρακολούθησης βάθους (βυθόμετρο)
  • σύστημα βαρών ταχείας απελευθέρωσης
  • στολή κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες κατάδυσης
  • συσκευή ηχητικού σήματος επιφανείας (σφυρίχτρα)
  • υπολογιστή ή πίνακα προγραμματισμού κατάδυσης (RDP)
  • συσκευή παρακολούθησης χρόνου (ρολόι ή χρονόμετρο βυθού)
  • πυξίδα
  • μαχαίρι
  • μίτο
  • συσκευή οπτικής σηματοδότησης επιφανείας (SMB, DSMB)

  Για όσους δεν διαθέτουν τον παραπάνω υποχρεωτικό προσωπικό εξοπλισμό υπάρχει δυνατότητα ενοικίασης μέρους ή συνόλου του από το καταδυτικό κέντρο, το οποίο θα υποστηρίξει το πρόγραμμα.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του προγράμματος, Κίμων Παπαδημητρίου, paki@auth.gr, 2310996108.

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος για κάθε συμμετέχοντα είναι 795€ και περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, ενδεχόμενη χρήση εγκαταστάσεων πισίνας (κατά το 2ο στάδιο του προγράμματος), μετακίνηση από και προς τον χώρο καταδύσεων ανοιχτής θάλασσας (κατά το 3ο στάδιο του προγράμματος), έξοδα  πιστοποίησης και χρήσης βαρών και καταδυτικών φιαλών με αέρα (κατά το 2ο και 3ο στάδιο του προγράμματος).

Στο παραπάνω κόστος δεν περιλαμβάνονται έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακινήσεων (κατά τη διάρκεια του προγράμματος), προσωπικός καταδυτικός εξοπλισμός (υποχρεωτικός) και προσωπική καταδυτική ασφάλιση (προαιρετική).

Για την εγγραφή είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προκαταβολή ποσού 480€ (μέσω τράπεζας) μια εβδομάδα μετά την ενημέρωση αποδοχής, ενώ για την συμμετοχή στην εκπαίδευση απαιτείται η αποπληρωμή των υπολοίπων 315€ μέχρι την έναρξη του προγράμματος. Για τα στοιχεία της κατάθεσης θα ενημερωθείτε από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο