Search
Close this search box.

Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην αισθητική/αποκαταστατική οδοντιατρική 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2021-11-26 - 2022-06-19 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διά ζώσης

ECTS:
7,5
Δίδακτρα:
6000 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Κοσμάς Τολίδης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
26-11-2021

Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην αισθητική/αποκαταστατική οδοντιατρική 3

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

26-11-2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην αισθητική/αποκαταστατική οδοντιατρική”, διάρκειας 85 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στο Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. και θα υλοποιηθεί με φυσική παρουσία

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Κοσμάς Τολίδης, Δ/ντής του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές του ΑΠΘ καθώς και εξειδικευμένοι ακαδημαϊκοί και κλινικοί στον τομέα της αισθητικής και αποκαταστατικής οδοντιατρικής.

  Στόχος του προγράμματος

  Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης “Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αισθητική/Αποκαταστατική Οδοντιατρική” αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, την ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων, τη γνώση της χρηστής ερευνητικής μεθοδολογίας, εκ μέρους των συμμετεχόντων με τελικό στόχο την βελτίωση του επιπέδου της εκπαίδευσης, και της παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών στον πληθυσμό στην Ελλάδα.

  Η διδασκαλία γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής, του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ. καθώς και εξειδικευμένους καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και κλινικούς οδοντιάτρους.  Για την παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και δημιουργία προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

  Το Πρόγραμμα έχει σπονδυλωτή μορφή 5 τριημέρων μέσα σ’ ένα ακαδημαϊκό έτος και παρέχει Βεβαίωση συμμετοχής και Πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης απαιτείται η παρακολούθηση 85 διδακτικών ωρών και επιπλέον η μελέτη υλικού και η εκπόνηση εργασιών, τα οποία συνολικά αποδίδουν 7.5 ECTS.

  Λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα του προγράμματος ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων περιορίζεται στους 20.

  Αναγκαιότητα προγράμματος

  Σημαντικός στόχος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων  στη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνωστική περιοχή της Οδοντικής Χειρουργικής-Αισθητικής Οδοντιατρικής που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του αντικειμένου με την παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων.

  Το γνωστικό αντικείμενο της Οδοντικής Χειρουργικής αποτελεί σημαντικό γνωστικό αντικείμενο της καθ’ ημέρα οδοντιατρικής κλινικής πράξης και είναι από τα πλέον αναζητούμενα στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.  Ιδιαίτερα σήμερα, μέσα από τις παραμέτρους, της αισθητικής, της μέγιστης διατήρησης των οδοντικών ιστών, των σύγχρονων υλικών, των Laser, των αποκαταστάσεων CAD/CAM και της αντιμετώπισης μικρών αλλά και μεγάλων ελλειμάτων των σκληρών οδοντικών ιστών ξεχωρίζει σε ποικιλότητα και ενδιαφέρον, παρουσιάζοντας μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Πολλοί από τους παραπάνω αναφερόμενους τομείς αποτελούν ανεξάρτητα μεμονωμένα προγράμματα κλινικής εξειδίκευσης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης κυρίως στο εξωτερικό.  Το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα όμως ενός προγράμματος μέσα σε Πανεπιστημιακό περιβάλλον είναι η δυνατότητα να προσφέρει γνώσεις ενταγμένες στην κλινική πραγματικότητα και όχι στη θεωρητική προσέγγιση.

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Σύμφωνα με τους παραπάνω στόχους, το Πρόγραμμα αποβλέπει στην απόκτηση των εξής μαθησιακών αποτελεσμάτων:

  α) κατανόηση των αναγκών, των μεθόδων και υλικών αντιμετώπισης προβλημάτων αποκαταστατικής/αισθητικής οδοντιατρικής

  β) ικανότητα διάγνωσης και σχεδιασμού θεραπείας διαφόρου βαθμού δυσκολίας κλινικών περιστατικών

  γ) δεξιότητα στη χρήση σύγχρονων συσκευών όπως τα κλινικά μικροσκόπια, οι συσκευές cad/cam και οδοντιατρικά laser

  δ) πρακτική εφαρμογή σε προσομοιωτές και κλινικές επιδείξεις σε ασθενείς ευρύτατου φάσματος όλων των παραπάνω κλινικών καταστάσεων

  Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους οδοντιατρικών σχολών της Ελλάδας και του εξωτερικού.

  Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όλοι οι κάτοχοι πτυχίου οδοντιατρικής.  Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.  Προϋπόθεση για την εγγραφή αποτελεί η κατάθεση του 50% των διδάκτρων.

  Μέθοδος υλοποίησης

  Το πρόγραμμα υλοποιείται με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στις εγκαταστάσεις του Εργ. Οδοντικής Χειρουργικής του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.  Το πρόγραμμα χωρίζεται σε πέντε (5) ενότητες των τριών ημερών που συμπεριλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εργαστηριακή άσκηση καθώς και κλινικές επιδείξεις.

  Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Σημειώσεις

  2. Εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό

  3. Βιβλιογραφία

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  1η Θεματική ενότητα: Βασικές αρχές αισθητικής οδοντιατρικής (17 ώρες)

  • Εξέταση – σχέδιο θεραπείας (3 ώρες)
  • Παθολογικές αλλοιώσεις σκληρών οδοντικών ιστών (3 ώρες)
  • Βιοϋλικά ( 2 ώρες)
  • Οδοντιατρική φωτογραφία και τεκμηρίωση περιστατικών (3 ώρες)
  • Εισαγωγικά στοιχεία στη φυσιολογία της σύγκλεισης  (4 ώρες)
  • Λήψη χρώματος – επικοινωνία με ασθενή και οδοντοτεχνίτη (2 ώρες)

  2η Θεματική ενότητα: Άμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις (17 ώρες)

  • Υλικά άμεσων αισθητικών αποκαταστάσεων (3 ώρες)
  • Κλινική διαχείριση αποκαταστατικών υλικών – σύνδεση με οδοντικούς ιστούς ( 2 ώρες)
  • Προστασία πολφού (2 ώρες)
  • Χρήση ινών στην αποκαταστατική οδοντιατρική (1 ώρα)
  • Επιδιόρθωση αισθητικών αποκαταστάσεων (2 ώρες)
  • Παρουσίαση κλινικών περιστατικών (2 ώρες)
  • Πρακτική άσκηση (5 ώρες)

  3η Θεματική ενότητα: Έμμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις (17 ώρες)

  • Υλικά έμμεσων αισθητικών αποκαταστάσεων (3 ώρες)
  • Κλινική διαχείριση αποκαταστατικών υλικών – σύνδεση με οδοντικούς ιστούς ( 2 ώρες)
  • Έμμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις Cad/Cam (4 ώρες)
  • Παρουσίαση κλινικών περιστατικών (3 ώρες)
  • Πρακτική άσκηση ( 5 ώρες)

  4η Θεματική ενότητα: Χρήση Laser και κλινικής μικροσκοπίας στις αισθητικές αποκαταστάσεις (17 ώρες)

  • Λεύκανση (3 ώρες)
  • Παρουσίαση συστημάτων Laser στην κλινική οδοντιατρική (3 ώρες)
  • Περιγραφή και κλινικός χειρισμός μικροσκοπίων στην αισθητική οδοντιατρική (3 ώρες)
  • Παρουσίαση κλινικών περιστατικών (3 ώρες)
  • Πρακτική επίδειξη (5 ώρες)

  5η Θεματική ενότητα (17 ώρες)

  • Παρουσίαση κλινικών περιστατικών εκπαιδευομένων ( 15 ώρες)
  • Γραπτές εξετάσεις (2 ώρες)

  Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση πολλαπλών επιλογών

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την ημερομηνία έναρξης της 3ης ενότητας

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

  Κόστος συμμετοχής

  Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 6000 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.  Με την αποδοχή στο πρόγραμμα καταβάλλεται το 50% (3000 ευρώ) και πριν την 3η ενότητα εξοφλείται το υπόλοιπο 50%.

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την  κ Ελίζα Λιάκου από τις 9 -13 το πρωί όλες τις εργάσιμες ημέρες, στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2310999608, email: ealiakou@dent.auth.gr ή στο ktolidis@dent.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο