Search
Close this search box.

Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2020-11-02 - 2021-03-05 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
4
Δίδακτρα:
260€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Δρ Χαράλαμπος Μπράτσας
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
23-10-2020

Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

23-10-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  «Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R»

  Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R».

  Σκοπός

  Η γλώσσα R αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους να αποκτήσουν γνώσεις χρήσης της γλώσσας ξεκινώντας από τα βασικά χαρακτηριστικά της και φτάνοντας σε ένα πολύ καλό επίπεδο επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων. Αρχικά, αναλύονται οι βασικές δομές, βιβλιοθήκες και εντολές και στη συνέχεια μαθαίνουν πως να εισάγουν, να διαχειρίζονται και να οπτικοποιούν δεδομένα. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων και η μεθοδολογία μιας έρευνας αποτελούν βασικά κεφάλαια του προγράμματος, μέσα από τα οποία ο επιμορφούμενος θα μπορέσει να αναπτύξει άποψη για πρακτικά προβλήματα ανάλυσης δεδομένων. Σκοπός του νέου προγράμματος είναι να προσφέρει την ευκαιρία στους υποψήφιους, από το μηδέν ενώ δεν έχουν καμία εμπειρία στην γλώσσα R, να εξοικειωθούν με το περιβάλλον της και να εκπαιδευτούν να δίνουν απαντήσεις σε επιστημονικά προβλήματα στις σπουδές αλλά και σε ερευνητικές δραστηριότητες κάθε είδους.

  Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • αποφοίτους ή γενικά όσους θέλουν να μάθουν να χρησιμοποιούν την R για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων σε εργασίες και έρευνες,
  • πτυχιούχους και ερευνητές όλων των επιστημών,
  • εκπαιδευόμενους και υποψηφίους σε θέσεις εργασίας όπου είναι απαραίτητη η γλώσσα R,
  • όσους γνωρίζουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού και επιθυμούν να μάθουν τις δυνατότητες της και να τις αξιοποιήσουν στην αγορά εργασίας,
  • όσους χρησιμοποιούν μέχρι τώρα στατιστικά λογισμικά κλειστού τύπου καθώς η γλώσσα R είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή όλοι έχουν πρόσβαση στον κώδικα της και μπορούν να κάνουν διορθώσεις,
  • και γενικά σε όλους όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία με τον προγραμματισμό και τη γλώσσα R, ξεκινούν από το «μηδέν» και ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσεων τους θέλουν να αποκτήσουν την ικανότητα χρήσης της σε κάθε επιστημονικό και εργασιακό επίπεδο.

  Δομή του προγράμματος

  Το προτεινόμενο πρόγραμμα είναι διάρκειας 65 ωρών και περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  1.  Εισαγωγή στην R    
  2.  Μέσο Επίπεδο στην R                    
  3.  Εισαγωγή Δεδομένων στην R        
  4.  Διαχείριση Δεδομένων dplyr
  5.  Οπτικοποίηση Δεδομένων
  6.  Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων
  7.  Στατιστική Συμπερασματολογία
  8.  Συσχέτιση και Παλινδρόμηση στην R
  9.  Πολλαπλή και Λογιστική Παλινδρόμηση στην R
  10.  Εισαγωγή σε Machine Learning

   

  Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

  Το πρόγραμμα θα διδαχτεί εξ αποστάσεως με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και ταυτόχρονη χρήση συστήματος διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System) για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού  καθώς και πλατφόρμα ασύγχρονων και σύγχρονων τηλεδιασκέψεων για την οργάνωση online μαθημάτων σε εικονικές τάξεις.

  Οι θεματικές ενότητες θα αναπτυχθούν με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, e-learning του Α.ΠΘ. Για κάθε μία από τις ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης οι εκπαιδευόμενοι/ες θα παρακολουθούν βιντεοδιαλέξεις, θα συμμετέχουν σε ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων ενώ μέσω της σχετικής πλατφόρμας, εξασφαλίζεται η διαρκής πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τη βιβλιογραφία. Επιπλέον προβλέπεται η λειτουργία ομάδων συζητήσεων (forum), για αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές τους και μεταξύ τους καθώς και για καθοδήγηση και επίλυση αποριών.

  Οι εκπαιδευόμενοι σε κάθε ενότητα θα εκπονούν εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες θα αποτελούν το 50% του τελικού βαθμού και στο τέλος των μαθημάτων θα παραδώσουν μια συνολική εργασία ανάλυσης πραγματικών δεδομένων για το υπόλοιπο 50% του τελικού βαθμού. Για να θεωρείται επιτυχημένη η παρακολούθηση του προγράμματος θα πρέπει ο τελικός βαθμός να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 5.

  Παροχές του προγράμματος

  • Εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος το οποίο θα παρέχεται μέσω του συστήματος διαχείρισης μάθησης (Learning Management System – Moodle)
  • Αναλυτικές ηλεκτρονικές σημειώσεις (σε μορφή PDF)
  • Εργαστηριακές ασκήσεις
  • Ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης
  • Βεβαίωση συμμετοχής ή Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS 4

  Κόστος Συμμετοχής

  Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 260 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.

  1. ΑΜΕΑ, έκπτωση 20% (208 ευρώ)
  2. Άνεργοι με κάρτας ανεργίας σε ισχύ, έκπτωση 10% (234 Ευρώ)
  3. Προσωπικό ΑΠΘ έκπτωση 10% (234 ευρώ)

  Οι παραπάνω εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

  Για την κατάθεση των χρημάτων θα υπάρξει ενημέρωση από τον επιστημονικά υπεύθυνο με e-mail το μήνα Σεπτέμβριο.

  Υποβολή Αιτήσεων

  Θα ληφθούν υπ’ όψιν οι τίτλοι σπουδών και αν κριθεί απαραίτητο οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη .

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  •  Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  •  Τίτλους σπουδών
  • Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

  Συγκεκριμένα:

  για την κατηγορία 1: Σχετική γνωμάτευση

  για την κατηγορία 2: Βεβαίωση ανεργίας

  για την κατηγορία 3: Βεβαίωση ή σύμβαση ή μισθοδοσία ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ιδιότητα

   

   

  Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

  του Προγράμματος

  Δρ Χαράλαμπος Μπράτσας

   

   

   

   

   

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος,
  Χαράλαμπο Μπράτσα, cbratsas@math.auth.gr.

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο