Search
Close this search box.

Κανονισμός Μητρώου Εκπαιδευτριών/Εκπαιδευτών

logo_gr

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ 

1. Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ διατηρεί Μητρώο εκπαιδευτριών/τών, στο οποίο εγγράφονται ως εκπαιδεύτριες/ές, φυσικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως δ) της παρ. 11.1.  

2. Στο Μητρώο δύναται να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα που είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και Κάτοχοι τίτλου σπουδών ΤΕΙ με την προϋπόθεση ότι είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 60 ECTS, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι εγγεγραμμένες/οι στο Μητρώο οφείλουν να είναι πιστοποιημένες/οι Εκπαιδεύτριες/ές Ενηλίκων, εφόσον απαιτείται από το νόμο. 

Διαδικασία υποβολής αίτησης 

1. Το Μητρώο Εκπαιδευτριών/τών του Κέντρου είναι ανοικτό σε αιτήσεις υποψηφίων σε συγκεκριμένες  χρονικές περιόδους οι οποίες καθορίζονται από το Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.  

2. Η αίτηση για ένταξη στο Μητρώο υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ σε ένα ή περισσότερα από τα θεματικά πεδία, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος και σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από το Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ. 

3. Στην αίτηση συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας της/του ενδιαφερόμενης/ου, οι τίτλοι σπουδών της/του, η εργασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία σε ενήλικες, καθώς και τα λοιπά προσόντα της/του υποψήφιας/ου, όπως ειδικεύονται στο άρθρο 11.5 του παρόντος. Επίσης, η/ο αιτούσα/αιτών δηλώνει ένα ή περισσότερα από τα θεματικά πεδία του Μητρώου Εκπαιδευτριών/τών στα οποία επιθυμεί να ενταχθεί. 

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση 

1. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. 

2. Αντίγραφα δικαιολογητικών επιμόρφωσης, που μπορούν να είναι πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και/ή το επίσημο Πρόγραμμα Σπουδών της επιμόρφωσης/κατάρτισης και πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια: 

i. τον επιμορφωτικό φορέα,  

ii. το αντικείμενο της επιμόρφωσης/κατάρτισης,  

iii. το χρονικό διάστημα πραγματοποίησής της,  

iv. τη διάρκειά της σε ώρες,  

v. ό,τι άλλο προβλέπει το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

Σε αντίθετη περίπτωση, η επιμόρφωση/κατάρτιση δεν λαμβάνεται υπόψη. Δεν γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης/κατάρτισης με υπεύθυνη δήλωση της/του υποψηφίας/ου. 

3. Αντίγραφο πιστοποίησης για τις/τους Εκπαιδεύτριες/τές Ενηλίκων, όπου αυτό απαιτείται. 

4. Αντίγραφα τίτλων γλωσσομάθειας (με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο). 

5. Αντίγραφα πιστοποιητικών για γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ (με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο). 

6. Αντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων εργασιακής εμπειρίας. Η πιστοποίηση της εργασιακής εμπειρίας αποδεικνύεται με κατάθεση των στοιχείων εκείνων από τα οποία προκύπτει σαφώς το αντικείμενο και το διάστημα απασχόλησης, καθώς και το είδος της εργασιακής σχέσης. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα σε συνδυασμό με αντίγραφο σύμβασης από ιδιωτικό φορέα, βεβαίωση προϋπηρεσίας/πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών για δημοσίους υπαλλήλους, βεβαίωση ΕΛΚΕ σε συνδυασμό με βεβαίωση της/του ΕΥ ερευνητικού προγράμματος κ.λπ. 

Αξιολόγηση της αίτησης 

Οι αιτήσεις ελέγχονται από τη/τον Διευθύντρια/ή και εισάγονται στο Συμβούλιο προς αξιολόγηση. Με απόφαση του Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της/του Διευθύντριας/ή εγκρίνεται η αίτηση ένταξης στο Μητρώο και οι εγγεγραμμένες/οι κατατάσσονται σε ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία του Μητρώου ανάλογα με τα προσόντα και την επιστημονική εξειδίκευση. Η απόφαση του Συμβουλίου κοινοποιείται στην/στον ενδιαφερόμενη/ο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εάν η/ο ενδιαφερόμενη/ος διαφωνεί με την απόφαση μπορεί να υποβάλει αίτηση επαναξιολόγησης στο Συμβούλιο του Κέντρου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίησή της. Η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτριών/τών του ΚΕΔΙΒΙΜ δεν συνεπάγεται αυτόματα και τη συμμετοχή σε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου. 

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευτριών/των του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ 

Η/ Ο Εκπαιδεύτρια/τής στα Προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ έχει κυρίως τα εξής δικαιώματα και υποχρεώσεις: 

 • Δικαιούται να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών του ΚΕΔΙΒΙΜ. 
 • Υποστηρίζεται από την/τον ΑΥ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος στο οποίο συμμετέχει, για ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία. 
 • Υποστηρίζεται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΑΠΘ (Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ, Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ) για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.  
 • Απολαμβάνει το δικαίωμα της ακαδημαϊκής ελευθερίας.  
 • Εφαρμόζει τεχνικές και χρησιμοποιεί εργαλεία της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
 • Πραγματοποιεί τις διαλέξεις και τα μαθήματα που της/του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
 • Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τις/τους εκπαιδευόμενες/ους. 
 • Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του. 
 • Συντονίζει τις ομάδες συζήτησης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, εάν προβλέπονται από τον οδηγό σπουδών του προγράμματος.  
 • Επιλύει απορίες και καθοδηγεί τις/τους εκπαιδευόμενες/ους σε ζητήματα που αφορούν τη μελέτη.   
 • Προετοιμάζει το εκπαιδευτικό υλικό. Το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να καλύπτει όλες τις θεματικές ενότητες κάθε προγράμματος, να είναι απαλλαγμένο από πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή να έχει εξασφαλιστεί νομίμως η χρήση του και να έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί από την/ον ΑΥ του προγράμματος.  
 • Ακολουθεί τις οδηγίες της/του ΑΥ ως προς τις διδακτικές μεθόδους.   
 • Αξιολογεί τις εργασίες ή άλλες μορφές αξιολόγησης που προβλέπονται από τον οδηγό του προγράμματος. 
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που αφορά την εκπαιδευτική/διδακτική διαδικασία και που του ανατίθεται από την/τον Ακαδημαϊκή/ό Υπεύθυνη/ο του προγράμματος. 
 • Επιλύει κάθε ενδεχόμενο πρόβλημα στο πλαίσιο διεξαγωγής του προγράμματος. Σε περίπτωση που το θέμα που ανακύπτει υπερβαίνει την εκπαιδευτική/επιμορφωτική διαδικασία και τις υποχρεώσεις του, οφείλει να το αναφέρει άμεσα στην/στον ΑΥ. 
 • Ενημερώνει το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος την/τον ΑΥ για τυχόν κώλυμα συμμετοχής της/του, για λόγους ανωτέρας βίας, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη αντικατάστασή της/του. 
 • Αποδέχεται και τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ και ειδικότερα τα οριζόμενα περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και πνευματικών δικαιωμάτων (Άρθρο 12.8 και Άρθρο 13). 
Μετάβαση στο περιεχόμενο